Pihlskolan logotyp, horisontell
Pihlskolan logotyp, horisontell

Pihlskolan

Kort elev­information om några praktiska saker

Innehåll


Kontakta Pihlskolan

Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 HÄLLEFORS

Telefon

Tel: 0591-641 95

Webb/sociala medier

Officiell hemsida: http://pihlskolan.hellefors.selänk till annan webbplats

Facebooksida: Pihlskolanlänk till annan webbplats

Instagram: Pihlskolanlänk till annan webbplats

Kontakta Hällefors kommun

Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors

Telefon: 0591-641 00 (växel)

Andra telefonnummer

Förvaltningschef: 0591-641 50
Rektor 0591-641 96
Expedition: 0591-641 95

SYV: 0591-642 02
Kurator: 0591-643 25
Skolsköterska: 0591-642 30

Elevrestaurang: 0591-641 19
Silvergrytan: 0591-642 08
Vaktmästare: 0591-641 63

Busskort

Alla elever i gymnasieskolan som är under 20 år får ett busskort inom Örebro län. Busskortet gäller under skoltid. Förlorat busskort ersätts inte, men ett nytt kan erhållas mot en avgift på 100 kr, kontakta expeditionen.

Fritidskort finns att köpa hos Länstrafiken, information finns på www.lanstrafiken.selänk till annan webbplats

Elevhälsovården

Skolsköterska för Pihlskolan har sin mottagning på Klockarhagsskolan. Skolläkare träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Även skolkurator har sin mottagning på Klockarhagsskolan.

Är det något som Du behöver prata om exempelvis ensamhet, mobbing, skoltrötthet, alkohol o narkotika eller relationsproblem kan du vända Dig till Din klassföreståndare eller annan personal. De kan även hjälpa Dig att komma i kontakt med skolkurator eller skolsköterska.

Försäkring

Samtliga elever på Pihlskolan är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Du får senare ett särskilt försäkringsbrev. Där står det bl.a. att den gäller under skoldagen, under färd till och från skolan samt vid studiebesök och APL - arbetsplatsförlagd utbildning utanför skolan. För gymnasieelever omfattar försäkringen även fritid samt ferier.

När någon skada har inträffat, finns blankett för anmälan till försäkringsbolaget på expeditionen. Försäkringen gäller endast olycksfall, då personskada inträffat. När det gäller skador på egendom, fastighet o.s.v. hänvisas till egna privata försäkringar.

Lunch

Är Du heltidsstuderande gymnasieelev och 20 år eller yngre får Du skollunch i Elevrestaurangen.

Läromedel

Som elev på gymnasiet får Du låna böcker av skolan, vilket görs hos skolbibliotekarien på biblioteket. Du ansvarar själv för de läroböcker som Du lånat och borttappade böcker måste Du ersätta.

Till lektionerna behöver Du ha med Dig penna, suddgummi, linjal, kollegieblock och pärm. Detta bekostas av Dig själv. För matematikstudier får Du låna en ”gymnasieräknare” eventuellt mot depositionsavgift.

Elever på Komvux köper själv sina läromedel. Elev som studerar på komvux och som är under 20 år har samma villkor som elever på gymnasiet.

Mobbning

Pihlskolan är en skola där alla ska känna glädje att gå till skolan. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att motarbeta mobbning genom att inte acceptera att någon blir utsatt. Mobbning där en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon är inte acceptabelt. Om Du ser att någon blir mobbad eller själv blir utsatt vänd Dig då till din klassföreståndare eller någon annan personal på skolan som Du har förtroende för.

Om problem skulle uppstå

Om det uppstår problem i skolan måste alla hjälpas åt att lösa dem. I första hand försöker vi tala med varandra och därigenom skapa en förtroendefull anda i skolan. Först och främst skall Du tala med Din klassföreståndare om det är något problem.

Ibland blir det särskilda svårigheter för någon elev i skolan, då försöker vi diskutera problemen tillsammans med elev och föräldrar.

Elevhälsokonferensen som består av klassföreståndare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, studievägledare samt rektorer är då beredda att föreslå olika hjälpåtgärder – i samarbete med elev och föräldrar.

Sjukdom och frånvaro

Du kan meddela din frånvaro på tre olika sätt:

 • Ring in till vår automatiska frånvaroanmälan på tel: 051-58 69 29. Du behöver ringa från en knapptelefon och anmälan sker med vårdnadshavares personnummer. Elever över 18 år kan själva registrera frånvaro.
 • Ring skolans expedition.
 • Din vårdnadshavare kan även ringa till klassföreståndaren och meddela skälet till att Du inte kan komma till skolan.

När Du har varit frånvarande från en lektion skall Du ta kontakt med undervisande lärare för att få information om hur Du kan ta igen det Du har missat.

Klassföreståndaren tar kontakt med Dig och vårdnadshavaren vid:

 • ogiltig frånvaro
 • ströfrånvaro
 • frånvaro mer än en vecka
 • Du erbjuds kontakt med skolsköterskan/kurator.

Vid fortsatt sjukdom och ogiltig frånvaro

 • Klassföreståndaren kontaktar Dig och din vårdnadshavare igen för att diskutera din frånvaro och hur Du skall klara dina studier. Klassföreståndaren dokumenterar alla kontakter som tagits angående frånvaron.
 • Skolan rapporterar till CSN varje månad om Du varit frånvarande. Rapporten är ett underlag för beslut om utbetalning av studiestödet. Indraget studiebidrag kan medföra andra ekonomiska konsekvenser ex. indraget inackorderingsbidrag
 • Vid upprepad frånvaro anmäler klassföreståndaren ärendet till elevhälsoteamet för vidare handläggning. Skolan kallar Dig och Dina föräldrar till en elevvårdskonferens och upprättar en handlingsplan hur Din skolgång skall fungera.
 • Uppföljning sker enligt handlingsplanen av klassföreståndaren.
 • Vid upprepad sjukfrånvaro begär elevhälsoteamet in läkarintyg.

Länktips

 • www.csn.se länk till annan webbplats
  Studiebidrag
 • www.skolverket.se länk till annan webbplats
  Heltidsstudier och studiehjälp
  Skolans rutiner vid olovlig frånvaro
  Om skolk i gymnasieskolan
  Skolans kontakt med vårdnadshavare vid olovlig frånvaro

 

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare finns tillhands bredvid elevcafeterian Silverkoppen om Du behöver hjälp med exempelvis; studieplanering, studiefinansiering, vidareutbildningar eller yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledare
Anna Åsling
0591-642 02
anna.asling@hellefors.se

Studiemedel

Studiehjälp får Du som är mellan 16 och 20 år och som går på gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen. Man får studiehjälp för den period under läsåret som man studerar på heltid. Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

 • Studiebidrag utgår oavsett Dina föräldrars ekonomi. Studiebidraget är lika stort som det allmänna barnbidraget. Studiebidraget administreras av skolan.
 • Extra tillägg kan Du få om Du och Dina föräldrar har låg inkomst. Extra tillägg måste Du ansöka om på en särskild blankett.
 • Inackorderingstillägg ansöker Du om hos din hemkommun i de fall då;
  • utbildningen inte finns på hemorten,
  • restiden är mer än 3 tim eller
  • om det finns andra särskilda skäl.

För dig som är äldre än 20 år kan vår studie- och yrkesvägledare informera om vilka finansieringsmöjligheter som finns för vuxenstuderande.

Mer information finns på www.csn.selänk till annan webbplats

Utvecklingssamtal

Skolans policy är att både du som gymnasieelev och vårdnadshavare är naturliga samtalspartners vid utvecklingssamtal och övriga kontakter med skolan. När Du har fyllt 18 år får du själv ta ställning till om vårdnadshavare ska vara med.

Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin. Utvecklingssamtalet syftar till att ge Dig och vårdnadshavare en samlad information om Din kunskapsutveckling och studiesituation. Utvecklingssamtalet genomförs tillsammans med klassföreståndaren och med den individuella studieplanen som grund. Dina studieresultat i varje enskilt ämne ansvarar undervisande lärare för att informera Dig om.