logga Pihlskolan
Hällefors kommuns logga
hellefors.se

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada får studera inom Särskild utbildning för vuxna (Särvux) från och med andra kalenderåret du fyller 20 år. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 
Utbildningen ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Undervisningen är förlagd på Galaxen i Hällefors och är kostnadsfri.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Tre olika nivåer

Särskild utbildning för vuxna i Hällefors Kommun erbjuds på tre olika nivåer och det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.

 • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan
 • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på grundsärskolan
 • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

Kurser inom grundsärskolan

Betyg A–E ges efter avslutad kurs      

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Kurser inom träningsskolan

Intyg ges efter avslutad kurs.

 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Syftet med utbildning är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som ges i gymnasiesärskolans nationella program. Utbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiesärskolearbete.
Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasiesärskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna. Betyg sätts efter avslutad kurs. Du kan få A, B, C, D eller E. A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Du kan också få intyg som visar vad du har lärt dig på kursen. Antagning till kurser sker kontinuerligt.

Målgrupp

Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Om du har en utvecklingsstörning är du behörig att delta i utbildning på särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du

 • är bosatt i landet
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Vem får delta i Särvux?

Behörig är även du som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Vidare ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

 Kurser

 • Svenska 1
 • Engelska 1
 • Matematik 1
 • Historia 1
 • Samhällskunskap 1

Övriga kurser erbjuds efter efterfrågan och behov.

Målsättningen med utbildningen utifrån elevens behov och förutsättningar

 • Att ge varje elev det stöd och stimulans som behövs i sitt lärande.
 • Att ge de kunskaper och den kompetens som behövs för att eleven aktivt ska kunna delta i såväl samhälls- som arbetslivet.
 • Att främja elevens personliga utveckling.   

Kurserna under grundläggande- och gymnasial nivå läses under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Efter varje slutförd kurs får eleven ett skriftligt betyg A–E eller ett skriftligt intyg. Kurserna ges minst två timmar per vecka och varje elev får en individuell studieplan.

Kurserna i den individuella studieplanen tas fram gemensamt med lärare och elev utifrån vad eleven vill lära sig för att utvecklas i sitt arbetsliv, sin fritid samt sin  personliga utveckling.

Vägledning

Studievägledaren svarar för den allmänna informationen och om vägledning vid utbildning, studier och arbete. Detta sker i samråd med den studerande, representant från dagcenter (Galaxen) och boende samt skola. Studievägledaren svarar för upprättandet av ansökningshandling och individuell studieplan.

Kontakt   

Rektor
Greta Hidén
0591-641 96
greta.hiden@hellefors.se

Ansvarig för sidan är Greta Hidén
Uppdaterad 7/11 2017