Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Brottsförebyggande rådet

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Hällefors kommun är samordnat av lokala brotts­förebyggande rådet, BRÅ.

Lokala BRÅ är en samverkans­grupp som träffas fyra gånger per år. I gruppen ingår kommunens ledande politiker och tjänste­personer, represen­tanter från det lokala polisområdet samt represen­tanter från Hällefors bostads AB och norra länsdelens folkhälso­team. Det lokala trygghets- och brotts­förebyggande arbetet sker i nära samverkan med kommunens folkhälso­arbete.

Det finns en gemensam app för kommunerna i norra Örebro län och Samhälls­byggnad bergslagen. Den använder du för att registrera en otrygg plats.

Syftet med appen är att på ett lättillgängligt sätt möjliggöra för kommunens invånare att dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg.

Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott. Kommunen är tacksam för din registrering. Vi tar emot synpunkten och tillsammans med andra inkomna synpunkter, gör vi en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Gör så här

Ladda ner Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan. Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner. Du kan också anmäla otrygg plats via webben på länken här nedanför.

Anmäl otrygg plats via webben

Det lokala arbetet ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problem­bilder som polis och kommun i samverkan tagit fram. Arbetet ska stå för kunskaps­höjande insatser till de kommunala verksam­heterna samt politiken om hur ett lokalt brotts­förebyggande arbete ska bli utfört.

Arbetet utgår från en samverkans­överenskommelse mellan kommunen och polis­myndigheten, i det här fallet lokalpolis­område Karlskoga (där ingår kommunerna Hällefors, Karlskoga och Degerfors). Överens­­kommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Kontakt

Ida Broman, sekreterare i lokala BRÅ
E-post: ida.broman@nora.se

Andreas Pettersson, kommunpolis
E-post: andreas.pettersson@polisen.se

Webbplats: www.bra.se

Senast uppdaterad