Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Eget avlopp

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlopp ska kontrolleras och vid behov åtgär­das för att inte avloppsvatten ska släppas ut i naturen utan tillräcklig rening. Det är den som släpper ut avloppsvattnet som är ansvarig för att det är en godkänd avlopps­rening. Det finns flera olika tekniker för hur man kan rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har sina för- och nackdelar. Vad som passar bäst utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp är de lokala förutsättningarna och vilka krav man har på ekonomi och komfort. Är mitt avlopp godkänt? Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren som ansvarig verksamhetsutövare. För att bedöma om ditt nuvarande enskilda avlopp klarar de krav som finns kan du testa ditt avlopp på webbplatsen Avloppsguiden. Webbplatsen Avloppsguiden Testa din avloppsanläggning med hjälp av checklista - avloppsguiden.se Om du behöver åtgärda eller bygga nytt avlopp så kontakta Miljökontoret. Innan du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du tillstånd från oss eller anmäla till oss. Anlägger du ett avlopp utan att kontakta oss kan det leda till en miljösanktionsavgift och att avloppet, trots nybyggnation, inte uppnår de krav som finns för din fastighet. När krävs tillstånd? Tillstånd krävs för följande: Avloppsanläggning med WC. Anslutning av WC till befintlig anläggning. Ombyggnation av befintlig avloppsanläggning (där funktionen ändras t ex nytt reningssteg eller ny utsläppspunkt). Avloppsanläggning för BDT-avlopp inom vissa områden, t.ex. vattenskyddsområde. Kompostering/spridning av slam från slamavskiljare. När krävs anmälan? Anmälan krävs för följande: Avloppsanläggning för BDT ( Bad,disk och tvätt ) -vatten. Ändringar av befintlig avloppsanläggning (t ex utbyte av markbädd till en ny på samma plats). Torrtoaletter och urinseparerande toaletter med eget omhändertagande av restprodukten. Enskilt avlopp - anmälan och ansökan Skötsel och egenkontroll av avloppsanläggning Ansvaret för att avloppsanläggningen kontrolleras och sköts ligger hos dig som fastighetsägare. Om du inte sköter din avloppsanläggning kan eventuella driftstörningar, överbelastningar eller fel på anläggningen orsaka att orenat avloppsvatten släpps ut eller att anläggningens livslängd förkortas. Avloppsinventering Om du har fått information om att det är dags för oss att se över och inventera ditt avlopp kan du hjälpa oss genom att via e-tjänst fylla i en enkät om ditt avlopp. Avloppsinventering - e-tjänst Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad