Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolk­ningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Här får du information om det lokala och regionala folkhälso­arbetet.

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg, har en överens­kommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa.

Överenskommelser har vi haft i olika former sedan 2003. Nuvarande överens­kommelse gäller från och med 1 maj 2018 till och med 31 december 2023. Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälso­arbetet och är beroende av varandras insatser.

Syftet med överens­kommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskaps­baserat lokalt och regionalt folkhälso­arbete i sam­verkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala folkhälso­arbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • kommunernas egna mål.
  • mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa.
  • folkhälsoplan för Region Örebro län.
  • övriga relevanta regionala mål och planer.

Arbetet med folkhälsa, Region Örebro län

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälsoteam. Det består av en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare. I teamet ingår också RF-SISU Örebro län. Folkhälsoteamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksamheterna.

Folkhälsoteamet i norra Örebro län

Senast uppdaterad