Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

God man, förvaltare och förmyndare

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndar­nämnd. Hällefors kommun tillhör en gemensam överförmyndarnämnd, Bergslagens överförmyndarnämnd, som finns i Ljusnarsbergs kommun.

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara huvudmannens ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Din gode mans uppgift kan med andra ord vara att bevaka dina rättigheter, förvalta din egendom och på andra sätt se till att du får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Det finns fyra olika former av godmansskap.

God man av hälsoskäl

Vanligaste formen av godmansskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Tingsrätten beslutar om godmansskapet.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Ett godmansskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. Individ- och familjeomsorgen i Hällefors kommun och Migrationsverket kan göra ansökan om god man. Överförmyndar­nämnden utser god man.

God man i förmyndares ställe

Överförmyndar­nämnden kan utse en god tillfälligt om förmyndaren blir sjuk eller dör.

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndarnämnden kan utse en särskild tillfällig god man vid bland annat rättstvister och i de fall där en enskild vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare har hetat omyndighetsförklaring. Tingsrätten utser förvaltare om du på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda dig själv eller din egendom. Färvaltningsuppdraget kan bli begränsat till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Det är domstolens förordnade som reglerar den gode mannens/förvaltarens uppgifter. Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter.

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

Sörja för person

Uppgiften varierar från fall till fall med syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och får goda levnadsvillkor.

Senast uppdaterad