jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Ny detaljplan över Hällefors centrum

Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.

Karta över det område i Hällefors centrum som ska få en ny detaljplan

Området som ska få en ny detaljplan.

Utställning på Hällefors bibliotek

Fram till den 30 augusti 2022 visas en utställning med resultatet av medborgarenkäten och resultatet av skolungdomarnas synpunkter samt övrigt material på Hällefors bibliotek. Det går även bra att lämna synpunkter.

Medborgardialog

Mellan den 19 april till den 7 maj 2021 bjöds invånare och företagare in att delta i en enkätundersökning om hur man vill ha Hällefors centrum. Medborgardialogen är nu genomförd och sammanställd. I dokumentet "sammanställning av medborgardialogen" nedan delges de synpunkter som framkom i medborgardialogen.

Skolungdomarnas synpunkter sammanställda

Under hösten 2021 fördes dialog med skolungdomar från årskurs 6 upp till gymnasiet. De fick tycka till om ett framtida centrum samt hur platsen där Godtemplargården låg ska användas. Deras behov och önskemål för platsen och centrum har sammanställts i ett underlag. I dokumentet "gestaltingsunderlag för Godtemplargården" nedan delges de synpunkter som framkom i dialogen med ungdomarna.

Vad händer nu?

De synpunkter och önskemål som framkom under dialogerna används i arbetet med att ta fram ett nytt gestaltnings­program för Hällefors centrum. Det innebär att en landskapsarkitekt får i uppdrag att gestalta och formge platsen efter medborgarnas önskningar men även tar hänsyn till andra aspekter som till exempel fysisk tillgänglighet och belysning. Gestaltnings­program ligger som en vägledning för detaljplanearbetet som beräknas vara klart under 2022.

Relaterade dokument

Bakgrund till projektet

Idag finns det sex gällande detaljplaner för Hällefors centrum som är från 1959-1993. I och med Hällefors kommuns arbete med att utveckla centrum så har bland annat frågan om en ny detaljplan för området blivit aktuell. Detaljplanen förklarar hur Hällefors centrum kan användas och ger möjlighet att utveckla området och att ta tillvara på byggnadernas och platsernas värden. Under 2022 ska detaljplanen vara klar.

Visionen för Hällefors centrum

Hällefors kommunfullmäktige antog en vision för Hällefors centrum september 2020. Den lyder:

"Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är en given plats där vi vill samlas och vistas. Naturen och grönskan återspeglas också i vårt centrum. I vårt centrum är framtiden såväl som vår historia närvarande. Det är en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser i en trygg miljö. Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det stora och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är kreativ och flexibel, här finns utrymme för större arrangemang såväl som de små spontana mötena under dygnets alla timmar.

Det offentliga rummet skapar goda förutsättningar för den lokala handeln som en framträdande del i ett levande centrum. Centrumkärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan är det lätt att hitta till övriga delar av centrum. Vårt centrum månar om människa och miljö med Agenda 2030 och FN:s barnkonvention som utgångspunkt."

För mer information

Mikael Pulkkinen, samhällsutvecklingschef
Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Sidan är uppdaterad