Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Köldmedier

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som äger eller använder en köldmedieut­rustning. Nyinstallation Det är endast certifierade kylföretag som får installera kyl-, luftkondi­tionerings- och värmepumpsutrustning. Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värme­pumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska den som avser att använda utrustningen i god tid underrätta miljöenheten om detta. Hör efter när du beställer utrustningen hur mycket köldmedia den innehåller. Alltomfgas.se Befintlig utrustning Befintlig utrustning ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Även läckagekontrollen ska utföras av certifierat kylföretag. Intervallen för läckagekontroll beror på utrustningens köldmediemängd: utrustning som innehåller 5-49 ton CO2e ska kontrolleras minst var 12:e månad utrustning som innehåller 50-499 ton CO2e ska kontrolleras minst var 6:e månad utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska kontrolleras minst var 3:e månad. Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett certifierat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort. Rapporteringsskyldighet Om det under någon del av ett kalenderår i en anläggning finns minst 14 ton CO2e som omfattas av läckagekontroll, ska verksamhetsutövaren skicka in en årsrapport till miljöenheten. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år. Bestämmelser Regler om till exempel vilka köldmedier som får användas och hur installation och kontroll ska genomföras regleras i svensk och EU-lagstiftning. Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Anmäla om värmepump Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvatten­värme krävs en anmälan till miljöenheten. Anmäl eller ansök om att installera värmepump Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad