Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till bygglovenheten.

Varje år orsakar fel och skador i byggandet stora kostnader för samhället. Kontrollplanen är en viktig del i att komma tillrätta med problemet. En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan.

För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. Mer om det finns på sidan om Bygglovsprocessen.

Exempel på enkla byggprojekt

 • Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
 • Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
 • Byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • Skyltar.
 • Rivning av mindre byggnader.

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Byggherre och kontrollansvarig

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras.
  • Vad är det du ska bygga?
  • Vad behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas.
  • Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning
 • Underlag för kontrollen.
  • Vad är det man kontrollerar mot?
   Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 • Vem som ska göra kontrollen.
  • Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. I andra fall kan det ibland behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
 • Vilka anmälningar som ska göras till Byggnadsnämnden.
  Du ska anmäla när:
  • det är dags för arbetsplatsbesök
  • arbete är slutfört
  • det är aktuellt med slutsamråd

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

De ökade kraven på kontrollplaners omfattning och innehåll innebär att:

 • Entreprenörer och projektörer ska delta i en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen.
 • Kontrollpunkterna vara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.
 • Kontrollanten ska vara den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, och denne ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden kommer alltså inte godkänna att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Läs mer om kontrollplanens innehåll, kontrollplanens utformning, samt hur du gör riskbedömning på:

Boverkets information om kontrollplaner

Boverkets information om riskbedömning

Skicka kontrollplanen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 711 80 Lindesberg

info@sb-bergslagen.se

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad