Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kvalitets­arbete förskola

Alla som arbetar i förskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. Vi analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar vi utbildningen. 

Förskolelärare, övrig personal och elever genomför kvalitets­arbetet på enhetsnivå. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare får möjlighet att delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet blir gjort.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de målen för utbildningen i Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) blir uppfyllda. Det systematiska kvalitetsarbetet blir dokumenterat.

Vi utför nödvändiga åtgärder om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Synpunkter och klagomål

Senast uppdaterad