Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Miljötillsyn

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är skyldig att ha en fungerande egenkontroll. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du ha tillstånd eller göra en anmälan. Anmälningsplikt och tillståndsplikt För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Miljöprövningsförordning (2013:251) på Sveriges Riksdags webbplats Verksamheterna delas in i tre klasser, beroende på verksamhetens typ och omfattning: A-verksamheter – tillstånd söks hos Miljödomstolen. B-verksamheter – tillstånd söks hos länsstyrelsen. C-verksamheter – anmälan görs till den kommunala miljönämnden. För information om ansökan om tillstånd för A- och B-verksamheter, se länsstyrelsens webbplats. Ska du starta en C-verksamhet ska du anmäla den till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Följande bilagor bör skickas med anmälan: En karta över området. En situationsplan över de byggnader där verksamheten ska bedrivas. En förteckning över de kemiska produkter som ska användas i verksamheten. Anmäl miljöfarlig verksamhet Ändrad verksamhet Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla detta. Om verksamheten byter ägare ska du informera om det så fort som möjligt. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet, kontakta länsstyrelsen. Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Miljörapport Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport via Svenska Miljörapporteringsportalen SMP över föregående års verksamhet. Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift. De flesta anmälningspliktiga och vissa inte anmälningspliktiga verksamheter ska lämna in en årsrapport till miljökontoret. Där redovisar företaget uppgifter från föregående år för de delar av verksamheten som berör miljön. Vad som ska redovisas beror på vilken verksamhet företaget bedriver. Miljötillsyn Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att de som driver miljöfarliga verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämm­elser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen granskar vi rapporter och gör föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Vi ger även råd om hur miljöarbetet kan förbättras. Om vi upptäcker brister får företagen efter inspektionen besked om vad de behöver göra för att åtgärda bristerna. Om det är allvarliga brister föreläggs företaget att genomföra åtgärderna inom en viss tid, alternativt kan verksamheten förbjudas. Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning. Vilka regler kan beröra dig som driver en miljöfarlig verksamhet? Det finns regler inom olika områden som kan beröra dig som driver en verksamhet med miljöpåverkan. Vilka regler som gäller för din verksamhet beror helt på vilken verksamhet du driver. Ett urval av områden som har speciella regler och som kan beröra din verksamhet är: egenkontroll kemikaliehantering avfallshantering buller oljeavskiljare cisterner bygglov. Avgifter och påföljder Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning och utförande av tillsyn, enligt en taxa som är antagen av Kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Större verksamheter, framför allt anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, betalar en årlig avgift. Hur stor den årliga avgiften är beror på vilken avgiftsklass verksamheten tillhör, enligt gällande taxa. Avgiftsklassen styrs av bransch, verksamhetens inriktning och omfattning. Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken. Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter. Förordning om miljösanktionsavgifter Om ett företag bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten och företaget måste betala miljösanktionsavgiften även om de brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om de inte känt till vilka regler som gäller. Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är: att lämna in en miljörapport för sent att skicka in en kontrollrapport för köldmedier för sent att inte göra en föreskriven läckagekontroll av en köldmedieanläggning att inte upprätta transportdokument för transport av farligt avfall. Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad