Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Rivningslov för att riva en byggnad

Om du ska riva en byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om rivningslov. I vissa fall behöver du bara göra en anmälan.

Om du ska riva eller montera ner en byggnad, eller delar av en byggnad, inom ett detaljplanerat område behöver du alltid ansöka om rivningslov.

I vissa fall behöver du bara göra en anmälan. Du behöver inte rivningslov om du ska göra något av följande:

  • Riva utanför detaljplanerat område som saknar områdesbestämmelser.
  • Riva bygglovsbefriade byggnader, som exempelvis altantak eller en friggebod.
  • Riva eller ta bort en byggnad som har tidsbegränsat bygglov.

Rivningsavfall

Innan du får börja riva behöver du inventera allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Du ansvarar också för att sortera material som kan återanvändas, återvinnas eller innehålla farliga ämnen.

Så här gör du med ditt rivningsavfall

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställa karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ en nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett rivningsprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för att riva en byggnad. Lämna in kontrollplanen redan när du ansöker.

Byggherre och konstrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in följande handlingar:

Åtgärd som kräver rivningslov

Kronor

Utan tekniskt samråd


7 490 kr

Med tekniskt samråd

11 770 kr

Åtgärd som kräver rivningsanmälan

Kronor

Utan tekniska samråd


4 280 kr

Med tekniskt samråd

9 630 kr

Vad är tekniskt samråd

Om rivningen är mer komplicerad behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt riva kan vi avgöra om din rivning kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggnings­tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja riva det du har sökt rivningslov för eller anmält.

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation och ansök om rivningslov.

Ansök om rivningslov

Om du av någon anledning inte kan logga in med din e-legitimation kan du istället skicka in blanketter med post.

Hämta en blankett

Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet.

Rivningsavfall

Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.

Vägledning för byggavfall och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats

Materialinventering och sortering av byggavfall och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats

Inventering och sortering

Vid rivningen ska sortering av rivningsavfallet göras på platsen. Så mycket som möjligt av det material som inte är farligt avfall ska återanvändas och återvinnas. Det är inte tillåtet att deponera osorterat avfall eller avfall som kan material- eller energiåtervinnas.

Återanvändning på platsen

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål får ske om avfallet inte innehåller föroreningar. Det ska framgå i rivningsinventeringen om någon del av avfallet ska återanvändas på platsen.

Dokumentation

Efter rivningen ska byggherren kunna visa var avfallet har tagits om hand och vilka mängder avfall som har omhändertagits. Kopior på fakturor och mottagningskvitton ska därför sparas för att kunna redovisas på begäran.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad