Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är anpassade till dina behov och ökar dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Personer som är omfattattade av LSS får möjlighet att leva som andra, verksamheten främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Den person som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt fysisk, psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnivå och utifrån det har en nedsatt förmåga att klara vardagsrutiner har möjlighet att ansöka om en insats enligt LSS.

Du ansöker själv eller med hjälp av ett ombud, god man om insatser enligt LSS. Man kan ansöka både muntligt och skriftligt. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor tar du kontakt med kommunens LSS-handläggare..

När du lämnat din ansökan gör LSS-handläggaren en utredning om din situation och dina behov. Utredningstiden beror på vilka underlag, till exempel läkarintyg, som vi behöver för bedömningen av dina behov av insatser. När utredningen är klar fattar LSS-handläggaren ett beslut om vilka insatser du blir beviljad och du får ett skriftligt besked om detta.

Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Behöver du hjälp kontaktar du LSS-handläggaren.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter blir utlämnade till obehöriga. Om du som är berörd ger ditt samtycke är sekretessen inte något hinder för samarbete med andra. Om du inte ger samtycke och ett barn far illa kan socialtjänsten ändå hantera uppgifter för att skydda barnet.

Insatserna enligt LSS är kostnadsfria med några undantag. Du betalar själv kostnaderna för bostad, mat, fritidaktiviteter och resor. Om ett barn (0–18 år) får omvårdnad i ett annat hem än det egna ska föräldrarna bidra till kostnaderna.

LSS omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd och särskild service om behoven inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Personer som har psykiska funktionsnedsättningar kan få hjälp och stöd enligt SoL.

Funktionsnedsättningen kan vara utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. LSS utgör ett komplement till SoL.

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
eva.kuusisto@hellefors.se

Linnea Nilsson, enhetschef personliga assistenter
Telefon: 0591-643 30
linnea.nilsson@hellefors.se

Vem kontaktar jag för att ansöka om insatser?

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad