Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Tillgänglighet i offentlig miljö

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Under 2001 trädde lagen om enkelt avhjälpta hinder i kraft. Lagen innebär att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas för ökad tillgänglighet. Vad säger lagen? Lagen säger bland annat att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler. Exempel på sådana lokaler är delar av skolor och förskolor, badanläggningar, idrottsanläggningar och bibliotek. Enkelt avhjälpta hinder Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter som beskriver hur man kan jobba med tillgänglighet i sina lokaler och miljöer. Den enklaste nivån kallas enkelt avhjälpta hinder, vilket betyder hinder som är rimliga med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Exempel på områden som kan klassas som enkelt avhjälpta är: nivåskillnader tunga dörrar kontrastmarkeringar varningsmarkeringar skyltning belysning balansstöd, ledstänger ljudmiljö fast inredning.

Senast uppdaterad