Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Fälla träd på kommunens mark

Träd är mycket värdefulla på många sätt exempelvis biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Ett gammalt träd tar mycket lång tid att ersätta. Därför tänker vi efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd. Vi är generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten.

Skriv ett brev eller skicka e-post till Hällefors kommun. Beskriv vilka träd du önskar få nedtagna, deras placering och skälet till önskemålet.

Ansökan måste också innehålla skriftligt godkännande från alla berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Samhällsservice kommer därefter att göra en utredning om förfrågan kan bifallas. Vid bifall kan det bli nödvändigt att ta ut en kostnad för utfört arbete.

Om du fäller träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas det som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kriterier för bedömning

Det måste finnas goda skäl för att fälla träd. När vi utreder din ansökan tittar vi på följande kriterier.

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns det risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet?
  • Trädens/vegetationens betydelse för trygghet?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt?

Ris och virke som har fällts eller låtit fällas, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs.

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark, varken från fällda träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta stående friska träd eller sjuka träd från kommunens mark.

Att ta ved eller virke utan lov är stöld.

Om du misstänker att det finns risk för att träd kan falla och skada någon eller något, fyll i en felanmälan via vårt webbformulär eller kontakta samhällsservice via e-post eller telefon.

Felanmälan och synpunkter inom grönyteskötsel

Webbformulär: hellefors.se/felanmalan
E-post:  felanmalan.park@hellefors.se
Telefon: 0591-641 00 (växeln)
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Text

Senast uppdaterad