Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Cisterner

Den som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill. Genom att kontrollera din cistern kan du förebygga olyckor som kan få stora konsekvenser för miljön och leda till kostsamma saneringar. Regler Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) reglerar de tekniska krav som finns på cisterner och rörledningar tillsammans med regler för kontroller av dessa. Cisterner och rörledningar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Naturvårdsverket reglerar skyddet mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna omfattar även lösa behållare inom vattenskyddsområden. Brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare (Naturvårdsverket) Informationsplikt vid installation av cistern Om du ska installera en cistern med en volym över 1 kubikmeter, eller över 150 liter inom vattenskyddsområde, ska du senast fyra veckor innan installationen skriftligen informera miljöenheten om det. Cistern - redovisa installation eller informera att cistern tas ur bruk Anmäla/ansöka om att installera värmepump Att inte skriftligen informera miljöenheten i tid kan ge miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Vid installation av cistern kan det också behövas bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta byggenheten och Nerikes Brandkår (Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) eller Bergslagens räddningstjänst (Hällefors) för mer information. Nerikes Brandkår Bergslagens Räddningstjänst Placering av cistern Placera cisternen så att det är lätt att kontrollera den. Cisternen bör placeras på ett plant underlag med tät och hårdgjord yta. Placera cisternen på behörigt avstånd från vattendrag, dagvattenbrunn, dricksvattenbrunn eller vattentäkt. Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning. Skydda cisternen mot väder och vind, blöta löv, gräs, buskar, grenar och annat som kan öka risken för rost. Obehöriga bör inte ha tillträde till cisternen. Läckage eller utsläpp Om det har skett ett utsläpp ska du snarast informera miljöenheten om detta. Du är skyldig att omedelbart underrätta miljöenheten redan vid misstanke om att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat av brandfarliga vätskor eller spillolja. Är läget akut Är läget akut eller om det skett ett utsläpp inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112. Skärpta krav i vattenskyddsområden Ett vattenskyddsområde är ett skyddsområde för dricksvatten. Här gäller hårdare regler för hantering av brandfarliga vätskor och spillolja eftersom ett utsläpp kan få stora konsekvenser. Vattenskyddsområden på Länsstyrelsen.se Det finns bland annat krav på sekundärt skydd för cisterner och lösa behållare i vattenskyddsområden. Vid påfyllningsrör för cisterner inom vattenskyddsområde ska det även finnas en skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE med information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. I vattenskyddsområden kan de även finnas hårdare krav som är specifika för just det vattenskyddsområdet som cisternen är placerad i. Specifika krav framgår av respektive skyddsföreskrift. Är du osäker på om din cistern är placerad inom ett vattenskyddsområde eller vilka skyddsföreskrifter som gäller kan du alltid kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp. Informationsplikt vid hantering av lösa behållare i vattenskyddsområde Om du ska hantera mer än totalt 150 liter i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde ska du senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas skriftligen informera miljöenheten om det. Det ställs även krav på att de lösa behållarna har sekundärt skydd. Krav på sekundärt skydd i vattenskyddsområden För att förhindra utsläpp ska cisterner och lösa behållare förses med sekundärt skydd. Sekundärt skydd är skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen. Cisterner och lösa behållare med en total volym större än 150 liter ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller för cisterner med tillhörande ledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte miljöenheten beslutat något annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig. Kontroller Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än 1 kubikmeter. Cisterner ska kontrolleras vid installation (installationskontroll) och efter reparation, ändring eller flytt (revisionskontroll). Utöver detta finns det även krav på återkommande kontroller som ska göras inom ett visst intervall. Även det sekundära skyddet ska genomgå installationskontroller, revisionskontroller och återkommande kontroller med samma intervall och vid samma tidpunkt som den återkommande kontrollen av cisternen. För cisterner med spilloljor som inte är brandfarliga gäller att återkommande kontroll av det sekundära skyddet ska göras vart sjätte år. Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat företag. När en kontroll har utförts ska kontrollrapporten sparas och kunna skickas till miljöenheten på begäran. Om ackreditering (SWEDAC) Cistern som tas ur bruk Om din cistern ska tas ur bruk ska du informera miljöenheten, en blankett för detta finns via nedanstående länk. Information om cistern som tagits ur bruk När en cistern permanent ska tas ur bruk gäller i första hand att den avlägsnas. Om det inte är möjligt ska en auktoriserad kontrollant göra en besiktning av cisternen för att säkra att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas för att säkra att marken inte är förorenad. Därefter ska cisternen tömmas, rengöras och fyllas med sand. Därefter ska den plomberas för att inte återfyllnad ska kunna ske. Det är mycket viktigt att man tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Observera att ovanstående ska göras av sakkunnig. I normalfallet har en privatperson inte den kompetens och utrustning som krävs för att kunna rengöra cisternen på ett säkert sätt. (Företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har tillgång till spol- och sugbil samt heltäckande skyddsutrustning. De har dessutom möjlighet att hantera de brandfarliga gaserna i cisternen.) Resterna ur tanken, samt eventuell nivåmätare i kvicksilver, ska transporteras till mottagarstation för destruktion som farligt avfall. Både transportör och omhändertagande mottagning ska ha tillstånd för detta. Om ni påträffar markföroreningar under nedmonteringens gång ska ni direkt ta kontakt med miljöenheten. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad