Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter inom LSS

Avgifter, taxor och ersättningar inom handikapp­omsorgen (LSS).

Gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet.
0-6 år: 66 kronor för heldag och 36 kronor för halvdag
7-12 år: 77 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag
13 år och äldre: 89 kronor för heldag och 48 kronor för halvdag

Avgiften för korttidsvistelse/korttidstillsyn är en åldersrelaterad avgift efter konsumentverkets beräkningar. Avgift för mat, förbrukningsartiklar och resor till och från korttidsvistelse, korttidstillsyn betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren.

Inte pensionsberättigade barn och ungdomar

Fem dagars boende

Avgiften beräknas enligt samma taxa som korttidsvistelse.

Sju dagars boende

Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande underhållsstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet

Sammanboende föräldrar: avdrag med 1/30 kronor av den totala avgiften per dag.
Ensamstående förälder: avdrag med 1/30 kronor från den förälderns avgift per dag.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av omsorgstagaren.

Pensionsberättigade barn och ungdomar

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska boendekostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip d.v.s. kommunens självkostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av omsorgstagaren.

Pensionsberättigade vuxna

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.

Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/­vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip det vill säga faktisk kostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger. Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Dokument

Sidan är uppdaterad