Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kvalitets­arbete grundskolan

Alla som arbetar i grundskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. De analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar de utbildningen.

Lärare, övrig personal och elever genomför kvalitets­arbetet på enhetsnivå. Elevernas vårdnadshavare får möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet blir genomfört.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i Skollagen och att nationella mål blir uppfyllda. Det systematiska kvalitetsarbetet blir dokumenterat.

Skollagen

Vi vidtar nödvändiga åtgärder om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Synpunkter och klagomål

Senast uppdaterad